Fair

11°C

Fair

Humidity: 47%

Wind: 14.48 km/h

1.      Ansvar og trivsel.

På campingplassen er det mange mennesker som skal gjøre Sand Bade- og Campingplass til et sted der alle skal trives og nyte tilværelsen. Dette forutsetter at vi viser hensyn og respekt for hverandre, og tar opp ting på en saklig og god måte.

Private eiendeler er leietakers eget ansvar og kan ikke kreves erstattet av de som drifter Sand Bade- og Campingplass.

Campingplassen drives i samråd med beboerstyret for leietakerne på Sand Bade- og Campingplass. Det oppfordres til å delta på felles dugnader og arrangementer som blir annonsert ved oppslag på toalettbygget og ved kiosken, og ved informasjonsmøter på plassen.

Utover dette er det noen regler som alle må følge, for at lover og forskrifter for forsvarlig drift av campingplassen skal bli fulgt.

2.     Vogn, bil og båt.

 1. Vogn og bil skal plasseres etter anvisning av plassdriver.
 2. Det er kun EN biloppstillings plass pr. vognplass. Besøkende oppfordres til å parkere på gjesteparkeringen utenfor porten eller nede på stranden (ved overnattingsbesøk). Besøkende med handicapskilt kan kjøre inn på plassen. Større kjøretøy, som f.eks. store varebiler, skal finne andre alternative parkeringsmuligheter, ettersom det ikke er plass til disse på gjesteparkeringen eller inne på plassen.
 3. Avstand til neste boenhet skal være minimum 3 meter. Som boenhet regnes vogn, fortelt og platting med/gjerde over 0,5 meter (eller annet brennbart materiale som avgrenser boenheten).
 4. Alle vogner skal være mobile. Det vil si at de må ha hjul, drag eller annen trekkanordning tilgjengelig. Vogner som ikke er flyttbare ansees som hytter etter brannvernloven.
 5. Vognens totale lengde og bredde avgjøres av plassens beliggenhet og størrelse. Likevel skal vognens størrelse ikke overstige 9x3,5 meter, målt uten draget. Forteltets lengde og høyde skal ikke overstige vognen.
 6. Det skal søkes skriftlig om etablering av isolertelt på plassen. Det skal legges ved tegning over endringer av boenheten og eventuelle sikkerhetsforskrifter for isolerteltet. Dette for at vi skal ha dokumentasjon i forhold til brannvernforskrifter og i HMS.
 7. Ved endring av størrelse på vogn skal plassdriver kontaktes for vurdering og godkjenning av om det er areal nok til den aktuelle vognen på leieområdet. Det skal søkes skriftlig ved bytte til campingvogner av typen «Landhaus», husvogner ol. før bestilling av denne typen vogner.
 8. Skal vognen ut for en periode i sesongen, skal plassdriver varsles. Plassdriver forbeholder seg retten til å leie ut plassen mens leietaker er borte. Alle private ting stables på plattingen/pakkes inn. Husk å gi beskjed ett døgn før ankomst, slik at plassen er klargjort.
 9. Oppbevaring av båt er ikke tillatt inne på plassen eller på gjesteparkeringen/parkeringen på stranden. Båthengere skal tas med hjem eller oppbevares andre steder enn på campingen etter at båten er satt ut for sesongen.

 

3.      Salg av vogn på plass.

 1. Det skal ikke foregå salg av vogn på rot i tidsrommet 1/10 - 1/5 (vinterhalvåret).
 2. Salg av vogn på plass skal avtales med plassdriver i forkant av annonsering.
 3. Plassdriver forbeholder seg retten til en provisjon på min. kr. 3000,- eller 5% av kjøpesummen, ved salg av vogn på plass. Beløpet skal betales inn før et eventuelt salg godkjennes.
 4. Salget skal annonseres internt på plassen i 14 dager, før den kan legges ut på offentlige salgssteder. Plassdriver kontakter i denne perioden de som står på venteliste, slik at de kan melde inn sin interesse for kjøp av vogn på plass.
 5. Fast pris eller alternativt Pris/ høystbydende skal stå i annonsen.
 6. Vogner uten dokumentasjon, tillates ikke solgt med fast plass.
 1.  Plassdriver skal hilse på og godkjenne ny eier av vognen/leietaker av plassen.
 2. Ved oppsigelse av plassen pga. brudd på regler og retningslinjer, er det ikke mulig å selge campingvognen med avtale om videre leie av plassen den står på.

 

4.      Egen plass 

 1. Plassen skal holdes pen og ryddig! Bygningsrester og annen søppel skal fjernes. Eiendeler som skal lagres på plassen etter sesongslutt, skal være stablet og pakket forsvarlig med presenning. Lagring er på eget ansvar.
 2. Vognen skal være vasket utvendig innen 1. juni.
 3. Bygging av veranda, platting og grøntanlegg ved egen plass, samt beskjæring av trær og busker, skal avtales og godkjennes av plassdriver.
 4. Svømmebasseng/badestamper er ikke tillatt inne på campingområdet.

  

5.      Strøm

 1. Det er kun ett strømuttak fra strømstolpen til hver boenhet.
 2. Når strøm tilkobles vognen, skal kun godkjent utstyr benyttes. Det skal være en skadefri strømkabel på 3x2,5 mm2 og jordet. Tilførselskabel fra strømuttak på stolpe og til inntak på campingvognen skal være hel og uten noen skjøter. Det skal heller ikke benyttes kabeltrommel!
 3. For strømtilførsel til fortelt/isolertelt, skal det benyttes et vinkelstikk for utebruk fra strøminntaket på vognen. Ledning fra strømtilførsel på vognen og inn i fortelt/isolertelt, skal også være 3x2,5mm2, jordet. Det skal ikke være skjøt/deling av kabel under vognen!
 4. Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installeringer i vogn og fortelt/isolertelt. Oppdages feil på kabelutstyr blir det koblet fra (og eventuelt klippet ved grov overtredelse).
 5. Beboerne skriver under på en egenerklæring i forhold til elektrisk utstyr og installasjoner på leietakers plass. Dette gjelder også ved bruk av gass i vogn, fortelt og gassgriller ute.
 1. Plassdriver står ikke ansvarlig for tap av matvarer/frysevarer, ved feil bruk av elektrisk utstyr.

 

6.      Konsekvenser ved overtredelse av de generelle retningslinjene.

 1. Ved overtredelse av retningslinjene for Sand Bade- og Campingplass gjelder følgende konsekvenser:
  1. Det gis først en muntlig advarsel.
  2. Ved vedvarende overtredelse eller alvorlig overtredelse første gang, gis det skriftlig advarsel.
  3. Ved tredje gangs advarsel, sies plassen opp ved 14 dagers fraflyttingsfrist.
  4. Ved alvorlige overtredelser kan det medføre umiddelbar bortvisning fra plassen.
 2. Ved eventuell bortvisning er det ikke mulig å selge campingvogn på «rot». Plassen vedkommende har hatt, blir disponert av plassdriver. Leie og annet utestående beløp må betales i sin helhet, selv om en eventuell bortvisning skjer.
 3. Eventuelle tvister om tolkninger av dette reglementet kan skriftlig meldes til beboerstyret i hvert enkelt tilfelle. Beboerstyret vil i samråd med plassdrivere, komme til en enighet om videre saksgang.

Mjøndalen 01.03.2016.

For Sand Bade- og Campingplass AS